Vores retningslinjer

Retningslinjer

Følgende retningslinjer er udtryk for de politikker og den praksis hvorigennem bestyrelsen og underliggende afdelinger driver Aarhus Studenternes Volleyballforening. 1. Foreningen
  1. Regnskabsår og generalforsamling
   1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
   2. Generalforsamling afholdes i begyndelsen af regnskabsåret.
      
  2. Kontingentperiode 
   1. Foreningens kontingentperiode går fra 1. august til 31. juli, og er således 12 måneder ved indmeldelse 1. august.
    
  3. Sæson 
   1. En sæson i foreningen er på 10 måneder og går fra august til og med maj hvorefter der er sommerferie i juni og juli. Sæsonen er den periode hvor foreningen afholder sine arrangementer.
   2. Sæsonen er opdelt i to halvsæsoner. Efterårssæsonen fra 1. august til 31. december og forårssæsonen fra 1. januar til 31. maj.
    
  4. Foreningsarbejde 
   1. Alt arbejde for foreningen er som udgangspunkt frivilligt og ulønnet. Der kan betales omkostningsgodtgørelse, fx i forbindelse med foreningsarbejde, der kræver kørsel, tlf., eller lignende. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte at udbetale godtgørelse for opgaver af større og/eller væsentlig karakter.
    
  5. Sponsorater
   1. Alle sponsorater skal forhandles og/eller godkendes af bestyrelsen eller sponsorudvalget for at sikre, at klubben overholder sine forpligtigelser overfor klubbens øvrige sponsorer.
    
 2. Medlemskab
  1. Medlemstyper 
   1. Foreningen opererer med følgende medlemstyper. Alt afhængig af medlemstype medfølger et antal rettigheder og goder. Et medlemskab dækker den i punkt 1.b.i nævnte kontingentperiode.
   2. Medlemstyper/RettighederStøttemedlemTræningsmedlemFuldtidsmedlem
    Spilleberettiget
    +
    Omfattet af sponsoraftaler

    +
    Træningsberettiget
    ++
    Deltagelse i aktiviteter*+++
    Valgberettiget til organisationen+++
    Stemmeberettiget til organisationen+++
    Omfattet af rabataftaler+++

    * Som aktivitet forstås fester, caféaftener og foreningsudbudte kurser.
   3. Enhver kan blive støttemedlem. Fuldtids- og træningsmedlemmer optages på et bestemt hold i foreningen efter bestyrelsens eller trænerens accept. Bestyrelsens beslutning er endelig og kan tilsidesætte trænerens beslutning.
   4. Enhver kan deltage i to prøvetræninger inden et medlemskab af foreningen vil blive afkrævet. Såfremt det kommende medlem efterfølgende ønsker optagelse i foreningen vil de to prøvetræninger blive indeholdt i kontingentperioden.
   5. Såfremt det kommende medlem tidligere har været medlem af en anden dansk volleyballklub, skal der udfyldes en klubskifteblanket jf. Volleyball Danmarks reglement på området.
   6. Såfremt det kommende medlem har været medlem af en udenlandsk volleyballklub, skal der løses transfer jf. Volleyball Danmarks reglement på området. Betaling af transfer aftales nærmere.
    
  2. Kontingent   
   1. Kontingent betales ved sæsonstart eller senest efter to prøvetræninger på det relevante hold i foreningen. Medlemmet kan efter to prøvetræninger ikke deltage i nogen klubaktiviteter indtil kontingent er betalt. Fuldtids- og træningsmedlemmer kan vælge at betale sit kontingent i rater over otte måneder fra september til april. 
   2. Hvis et medlem melder sig ud hæfter medlemmet for halvdelen af kontingentet, såfremt udmeldelsen sker mellem 1/8-31/12, og for hele kontingentet, såfremt udmeldelsen sker mellem 1/1-30/4.
   3. Kontingentrefusion kan efter ansøgning ske, hvis én eller flere af følgende begivenheder indtræffer:
    1. Er skadet for resten af sæsonen
    2. Fraflytter kommunen
    3. Studierejse på over 3 måneders varighed
    4. Graviditet
   4. Ansøgning om kontingentrefusion skal ske til foreningens kontingentansvarlige eller kasserer
    Kontingentrefusionen beregnes efter følgende model:
    Oprindeligt kontingentbeløb divideret med 8 ganget med antallet af hele måneder t.o.m april. Hvis et medlem betaler kontingent i rater, jf. punkt 2.b.i, andet led, da vil refusionen bestå i betalingsfritagelse fra det tidspunkt, hvor en af ovenstående begivenheder indtræffer.
   1. Ved skift af hold inden for foreningen, hvor dette indebærer en anden kontingentsats, betales den oprindelige kontingentsats halvsæsonen ud. Herefter betales kontingent svarende til det nye hold.
    
  3. Rettigheder og forpligtigelser
   1. Et medlem af foreningen kan ikke uden bestyrelsens forudgående godkendelse indgå individuelle sponsoraftaler eller sponsoraftaler for holdet.
   2. Et medlem af foreningen kan ikke uden bestyrelsens forudgående godkendelse forpligte klubben økonomisk i forhold til tredjepart.
    
  4. Medlemssanktioner
   1. Et medlem der ikke handler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, retningslinjer eller værdigrundlag kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen. Kontingent mm. vil ikke blive kompenseret. 
   2. Såfremt et medlem ikke overholder foreningens kontingentbetingelser kan følgende sanktioner træde i kraft:
    1. En advarsel fra økonomiafdelingen.
    2. Bøde.
    3. Fratagelse af spillerlicens ved Volleyball Danmark og/eller eksklusion af foreningen.
   3. Et medlem, der ved sin væremåde eller sine handlinger optræder upassende og derved bryder et tillidsforhold, så som forholdet mellem spiller og træner eller forholdet mellem træner og bestyrelse, kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen. Kontingent mm. vil ikke blive kompenseret.
    
 3. Hold
  1. Antal spillere
   1. Et hold består som udgangspunkt af 16 spillere. Såfremt antallet spillere på et etableret hold falder til under 9 lukkes holdet og spillerne tilbydes plads på andre hold i foreningen såfremt det er muligt.
    
  2. Holdforpligtigelser
   1. Ethvert hold skal, blandt spillerne, vælge eller udpege mindst ét medlem af holdet til at repræsentere holdet i kontakten mellem bestyrelsen eller driftsudvalgene og holdet.
   2. Ethvert hold skal sørge for en fordeling af spillerne til afviklingen af de kampe, arrangementer og eksterne tjanser, som holdet pålægges at hjælpe til.
    
  3. Kørsel til kampe 
   1. Et hold er selv ansvarlig for transport til og fra kampe.
   2. Et hold kan ansøge foreningen om kørselsgodtgørelse når holdet kører mere end 100 km tur/retur til en turneringskamp ligesom der kan søges om refusion af brobilletter. Møder, træner- og dommerkurser uden for Aarhus Kommune er ligeledes omfattet af denne kørselsgodtgørelse.
   3. Der ydes 1,5 kr. pr. bil pr. kilometer over 100 km.
   4. Hvis enkelte personer benytter sig af offentlig transport til kamp, møde eller kursus er foreningens takst herfor 0,375 kr. pr. person pr. kilometer.
    
  4. Stævne- og turneringsdeltagelse
   1. Foreningen betaler turneringsgebyr for holdets deltagelse i kredskampe eller liga/divisionskampe. Øvrige udgifter til deltagelse i stævner afholdes af holdet selv.
    
  5. Spilledragt
   1. Spilledragtens primære farve er sort. Sekundær farve er hvid og tertiær farve er limegrøn. Der er ingen regler for farvevalg af liberoernes spilledragter.
   2. For udebanedragter gælder at den primære farve er hvid. Sekundær farve er sort og tertiær farve er limegrøn.
   3. Alle spilledragter skal bære ASVs logo som vist på ASVs hjemmeside.
   4. Trøjenummereringen skal være i overensstemmelse med Divisionsdommerforeningens reglement på området.
    
 4. Trænere
  1. Godtgørelse
   1. Der udbetales en økonomisk godtgørelse til foreningens trænere.
    1. Godtgørelse udgør 2000,- pr. sæson til en træner for et kredshold med ét ugentligt træningspas, og 4000,- pr. sæson ved 2 ugentlige træningspas.
    2. Godtgørelse for divisionstrænere forhandles individuelt.
   2. Godtgørelsen udbetales i 2 rater – ultimo december og ultimo april.
   3. Såfremt flere trænere træner samme hold, deles godtgørelsen i mellem disse.
   4. Trænere og trænerassistenter betaler ligesom klubbens øvrige medlemmer for at deltage i klubbens fester.
    
  2. Rettigheder og forpligtigelser
   1. En træner er ved sin tilknytning til foreningen at betragte som fuldtidsmedlem. Dog er træneren ikke spilleberettiget.
   2. Såfremt en træner ønsker at være spilleberettiget for et af foreningens hold vil træneren blive opkrævet kontingent på lige fod med øvrige spillere på holdet.
   3. Træneren skal oplyse økonomiafdelingen om holdets sammensætning umiddelbart efter udtagelse af holdets spillere og i januar. Træneren skal straks informere økonomiafdelingen ved spillerflytninger (både interne og eksterne) og spillerstop. Træneren skal sørge for at der føres fremmødestatistik. Såfremt en træner ikke vedligeholder denne forpligtigelse kan økonomiafdelingen tilbageholde dele af eller hele trænergodtgørelsen indtil forholdet er bragt i orden.
   4. Trænerne skal i alle sammenhænge være foregangsmænd for foreningens værdigrundlag og promovere grundlaget over for foreningens medlemmer.
    
 5. Dommere
  1. Godtgørelse 
   1. Der udbetales en økonomisk godtgørelse til foreningens dommere. Der udbetales 100 kr. for at være B-dommer og 200 kr. for at være A-dommer.
   2. Godtgørelsen udbetales af to omgange i henholdsvis december og maj måned.
    
  2. Uddannelse
   1. Medlemmer der ønsker at uddanne sig til dommere kan efter aftale med bestyrelsen få dommeruddannelsen betalt af foreningen.
    
  3. Forpligtelser
   1. Medlemmer med dommerkort forpligtiger sig til at dømme kampe i foreningens regi.
    
 6. Ændringer
  1. Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning uden varsel ændre indholdet af disse retningslinjer medmindre dette vil stride mod foreningens gældende vedtægter.
  2. Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning i enkelte tilfælde afvige fra disse retningslinjer, såfremt der foreligger vægtige, saglige grunde herfor.