Vedtægter2016-11-29T13:11:51+02:00

Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Studenternes Volleyballforening, der blev stiftet den 9. oktober 1960.

§ 1. Klubbens navn.

Foreningens navn er Aarhus Studenternes Volleyballforening (ASV) og har sit virke i Århus Kommune. Foreningen er fra stiftelsen en selvstændig underafdeling af Aarhus Universitets Sport (AUS) og medlem af relevante regionale og landsdækkende idrætsforbund.

§ 2. Klubbens formål.

Foreningens formål er at fremme volleyballspillet blandt studerende i Århus.

§ 3. Medlemskab.

Stk. 1: Som medlemmer af ASV optages hovedsageligt studerende og tidligere studerende.

Stk. 2: Et nuværende eller kommende medlem af foreningen skal betale det af bestyrelsen fastsatte kontingent og overholde den fastsatte kontingentfrist for være betragtet som medlem af foreningen.

§ 4. Generalforsamling.

Stk. 1: Indkaldelse. Foreningen afholder ordinær generalforsamling en gang årligt ved starten af hver sæson. Der indkaldes dels ved opslag på klubbens hjemmeside: www. ASV.dk dels ved udsendelser af meddelelser til trænere og holdrepræsentanter med mindst 14 dages varsel. Regnskab og forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelige for medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlinger.

Stk. 2: Stemmeret. Ethvert medlem af ASV har en stemme, som kun kan afgives ved personlig tilstedeværelse.

Stk. 3: Afstemning. Afstemninger afgøres med almindeligt flertal og stemmen afgives ved håndsoprækning eller skriftlig på forlangende.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling. På skriftligt forlangende af mindst 10 medlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, dels ved opslag på klubbens hjemmeside, www.asv.dk, dels ved udsendelse af meddelelser til holdrepræsentanter og trænere med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5: Dagsorden. Ved den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Formandens beretning.

4. Afstemning om formandens beretning

5. Kassererens beretning.

5.1. Fremlæggelse af årsregnskab

5.2. Fremlæggelse af budget

6. Godkendelse af årsregnskab og budget.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsem

8.1. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer.

8.2. Valg af 2 suppleanter.

8.3. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Stk. 6: Eventuelle vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

§ 5. Organisation.

ASV tegnes af en bestyrelse, 1 driftsafdeling samt en række spillerafdelinger.

§5, stk. 1: Bestyrelsen:

§5, stk. 1,1: : Bestyrelsen tegnes af 7 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

§5, stk. 1,2: Senest på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en driftchef samt 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

§5, stk. 1.3: De 7 bestyrelsesmedlemmer samt de 2 suppleanter vælges for en etårig periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen i tide, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan herefter konstituere sig på ny.

§5, stk. 1,4: Opgaver: Det er bestyrelsens opgave at lede klubben i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Det er desuden bestyrelsens opgave at definere og formulere målsætninger for klubbens virke og fremtid samt at implementere strategiske initiativer, der sikrer opfyldelsen af disse målsætninger.

§5, stk. 1,5: Beføjelser. Formanden og næstformanden tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen fordeler sagsområder efter indbyrdes aftale. Beslutninger angående økonomiske dispositioner kræver alene godkendelse af foreningens kasserer og formand og/eller næstformand.

§5, stk. 1,6: Kasseren meddeles fuldmagt fra bestyrelsen til at kunne udføre de for klubben nødvendige bankforretninger via skranke og netbank. Med banken aftales digital signatur og evt. password eller pinkode.

§5, stk. 1,7: Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§5, stk. 1,8: Medlemmer af bestyrelsen modtager en godtgørelses svarende til medlemmets kontingent, såfremt det opfylder sine forpligtelser. Hvis et medlem udtræder af betyrelsen modtager det godtgørelse svarende til den tid det har været medlem. Et medlem af bestyrelsen der ikke spiller på et af klubbens hold modtager en årlig godtgørelse på 2000 kr. per år.

§5, stk. 2: Driftsafdelingen:

§5, stk. 2,1: Sammensætning: Ethvert medlem af ASV kan indtræde i driftsafdelingen efter eget ønske når som helst. Alle afdelinger har ret til at være repræsenteret i driftsafdelingen

§5, stk. 2,2: Opgaver: Medlemmerne af driftsafdelingen har til ansvar at sørge for den daglige drift af klubben. Dette indebærer; dommerpåsætning, kampafvikling, materialevedligehold og -anskaffelse, klubhus aktiviteter, halleje og bookinger, stævner og arrangementer, vedligehold af hjemmeside og andre driftsrelaterede opgaver.

§5, stk. 3: Spillerafdelingerne:

§5, stk. 3,1: Sammensætning: Spillerafdelingerne tegnes af de respektive trænere og holdrepræsentanter. Trænere udpeges af bestyrelsen. Holdrepræsentanter vælges af de respektive hold.

§5, stk.3.2: Opgaver: Trænernes opgave er at udvikle og træne klubbens spillere i henhold til klubbens og det enkelte holds målsætninger samt i overensstemmelse med eventuelle aftale, der er truffet med bestyrelsen. Holdrepræsentanternes primære opgave er at repræsentere holdet, når træneren er forhindret heri og at bistå træneren med løsningen af administrative og kommunikative opgaver omkring holdet.

§ 6. Hæftelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 7. Opløsning.

Foreningen kan kun opløses, hvis det vedtages på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertal. I tilfælde af opløsning overgår foreningens værdier til Aarhus Universitets Sport.

Lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 17. februar 1971, og sidst ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. februar 2015.

cheap replica rolex